sharonkaplan: (Default)
sharonkaplan ([personal profile] sharonkaplan) wrote2017-01-19 10:24 am

נפרדים מאומנים

כל כך הרבה אומנים הולכים לעולמם בשנה אחרונה בארץ ובחו"ל
עצוב ממש כי מרגיש שנפרדים  מתקופה
אומנים שליוו את פסקול חיינו
לכתו של מאיר בנאי ממש הכתה אותי בתדהדמה ונראה לי שאת כולם כי אף אחד לא ידע את דבר מחלתו
בגיל כל כך צעיר
עצוב, אהבתי את קולו ואהבתי את שיריו
שליוו את נעורי
מה אני אני רק בן אדם
גשם רק כבר גשם
ועוד רבים וטובים